Warunki przyjęcia

O miejsce w domu pomocy społecznej może ubiegać się osoba wymagająca całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogąca samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie może zapewnić niezbędnej pomocy rodzina, ani usługi opiekuńcze.

Decyzje o skierowaniu do Domu Pomocy Społecznej „BETANIA” oraz ustalającą opłatę za pobyt wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu kierowania do domu pomocy społecznej, a decyzję umieszczającą wydaje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie  w Lublinie z upoważnienia Prezydenta Miasta Lublin.

Dom pomocy społecznej w całości pokrywa wydatki związane z zapewnieniem całodobowej opieki mieszkańcom  oraz zaspokajaniem ich niezbędnych potrzeb bytowych i społecznych.

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca. Opłatę za pobyt wnoszą:

    1. Mieszkaniec, nie więcej niż 70 % swojego dochodu,

 

    1. Małżonek, zstępni przed wstępnymi –  zgodnie z umową

 

  1. Gmina, z której osoba została skierowana  – w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby określone w pkt. 1,2.

Średni miesięczny koszt utrzymania w Domu Pomocy Społecznej „ Betania” w Lublinie wynosi 3 974 zł. (kwota obowiązująca od dnia 01.04.2019 r.). Szczegółowe informacje nt. zasad przyjmowania i odpłatności mogą Państwo uzyskać  od pracowników socjalnych pod numerem 81 466 55 85 w. 27