Stowarzyszenie

Przy Domu Pomocy Społecznej „BETANIA” w Lublinie działa od listopada 2012 roku

Lubelskie Stowarzyszenie „BĘDĘ SENIOREM”

Cele działania:

  1. Wspieranie działalności Domu Pomocy Społecznej „Betania” w Lublinie.
  2. Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów społecznych.
  3. Udzielania pomocy finansowej lub rzeczowej rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji.
  4. Wspieranie i aktywizowanie społeczności lokalnych w działaniach, których celem jest poprawa warunków życia, zachowanie dziedzictwa kulturowego, edukacja.
  5. Działanie na rzecz rozwoju edukacji, nauki, kultury.
  6. Pomoc osobom niepełnosprawnym w zabezpieczeniu godziwych warunków bytowych, zdrowotnych oraz dostępie do edukacji i kultury.
  7. Działalność na rzecz osób wymagających opiek, pielęgnacji, leczenia, rehabilitacji.
  8. Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych.
  9. Przeciwdziałanie patologiom społecznym wśród młodzieży i dorosłym.
  10. Promocja i organizacja wolontariatu.

       Konto bankowe Stowarzyszenia:  74 1950 0001 2006 0434 8454 0002