Ogłoszenia

 

Zamówienia publiczne DPS „Betania” dostępne są na stroni BIP.   W celu przejścia prosimy kliknąć na ikonkę poniżej

Biuletyn Informacji Publicznej

 

 

Na terenie działki Domu Pomocy Społecznej „Betania” w Lublinie planowana jest budowa Wielofunkcyjnego Ośrodka Wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2021-2027. Ośrodek oferowałby usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne, aktywizująco-usprawniające, wspomagające, poradnictwa specjalistycznego oraz cateringowe w formie:

a)    dziennego pobytu dla 20 seniorów nie wymagających całodobowej opieki, w ramach – m.in. opieki wytchnieniowej,

b)    20 miejsc pobytu całodobowego okresowego z rehabilitacją w ramach – m.in. opieki wytchnieniowej

c)    prowadzenia wypożyczalni sprzętu pomocniczego np. łóżka rehabilitacyjne, balkoniki itp.

d)    udzielania poradnictwa specjalistycznego dla seniorów ze środowiska
a także ich opiekunów.

e)    Punktu Domowej Opieki – dowóz obiadów do domu

f)     Usług opiekuńczych świadczonych w domu seniora i osoby niepełnosprawnej

Prosimy o wydrukowanie i wypełnienie poniższej ankiety przez osoby, które chciałyby w przyszłości korzystać z takich usług lub znają osoby w swoim środowisku potrzebujące pomocy w takiej formie. Wypełnioną ankietę można wysłać na adres dag@betania.lublin.eu lub dostarczyć do siedziby DPS „Betania” w Lublinie al. Kraśnicka 223, 20-718 Lublin.

Ankieta

 

 

Projekt pn. „Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej” realizowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020

                                                                                                                                                                     

W dniu 20 sierpnia 2020 r. została zawarta Umowa DZPR.IK.432.4.7.2020 pomiędzy Województwem Lubelskim, którego realizatorem Projektu jest  ROPS w Lublinie a Gminą Lublin  reprezentowaną przez Dyrektora MOPR w Lublinie, w wyniku której DPS „Betania” w Lublinie otrzymał grant na wspieranie Domów Pomocy Społecznej w walce z pandemią COVID-19 w ramach projektu pn. „Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014- 2020.

Głównym celem udzielenia grantu jest łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, w szczególności dla osób znajdujących się w grupie ryzyka. Zaplanowane wsparcie ma na celu ochronę zdrowia i życia pensjonariuszy DPS, poprzez ograniczenie skutków COVID-19.

  • zakup sprzętu i wyposażenia na doposażenie stanowisk pracy oraz tworzenie izolatek i miejsc do kwarantanny w DPS,
  • dodatki do wynagrodzeń dla pracowników mających bezpośredni kontakt z mieszkańcami w związku ze sprawowaniem opieki,
  • zatrudnienie dodatkowych pracowników w DPS,
  • przygotowanie miejsc noclegowych i wyżywienia dla osób które nie mogą lub nie chcą wrócić do własnych domów i rodzin ze względu na COVID-19 a świadczą usługi opiekuńcze wobec chorych mieszkańców.

 

 

                                                 

Projekt:  zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów  pielęgnacyjno-opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej,  zakładów  pielęgnacyjno -opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19″ 
                                                                                                                                                                                                      

W dniu 21 października 2020 r. pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia – Lubelskim Oddziałem Wojewódzkim w Lublinie a Miastem Lublin, będącym podmiotem prowadzącym dla Domu Pomocy Społecznej  „Betania” w Lublinie została zawarta Umowa o powierzenie grantu nr COVID-19.03.26 – ” Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów  pielęgnacyjno-opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej,  zakładów  pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19″ w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem udzielenia grantu jest przeciwdziałanie i łagodzenie skutków pandemii COVID-19 poprzez zapewnienie bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańcom                i pracownikom DPS „Betania” w Lublinie  oraz ograniczenie ryzyka zakażenia COVID-19 .

 Część A grantu w wysokości 108 230,57 zł  przeznaczona została na wypłatę dodatków do wynagrodzenia dla pielęgniarek/ pielęgniarzy,  którzy ze względów bezpieczeństwa i ograniczenia ryzyka zakażenia COVID-19 ograniczyli swoje zatrudnienie do jednego miejsca pracy lub też, którzy nigdy nie posiadali drugiego zatrudnienia, gdyż nie posiadali drugiego miejsca pracy w okresie, który obejmuje projekt  tj. maj- sierpień 2020 r..

Część B grantu w wysokości 9 029, 93 zł została przeznaczona na dofinansowanie zakupu środków ochrony osobistej dla personelu DPS

 

 

 

                           

Projekt:  zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów  pielęgnacyjno-opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej,  zakładów  pielęgnacyjno -opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19″ 
                                                                                                                                                                                                      

W dniu 11 czerwca 2021 r. pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia – Lubelskim Oddziałem Wojewódzkim w Lublinie a Gminą Lublin, będącą podmiotem prowadzącym dla Domu Pomocy Społecznej  „Betania” w Lublinie została zawarta Umowa o powierzenie grantu nr COVID-19.02.03.41  -II edycja – ” Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów  pielęgnacyjno-opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej,  zakładów  pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem udzielenia grantu jest przeciwdziałanie i łagodzenie skutków pandemii COVID- poprzez zapewnienie bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszańcom i pracownikom DPS „Betania” w Lublinie  oraz ograniczenie ryzyka zakażenia COVID-19 .

Grant  w wysokości 114 124, 40 zł  przeznaczony jest na wypłatę dodatków do wynagrodzenia dla pielęgniarek/ pielęgniarzy,  którzy ze względów bezpieczeństwa i ograniczenia ryzyka zakażenia COVID-19 ograniczyli swoje zatrudnienie do jednego miejsca pracy lub też, którzy nigdy nie posiadali drugiego zatrudnienia, gdyż nie posiadały drugiego miejsca pracy w okresie, który obejmuje projekt – wrzesień- grudzień 2020 r.

 

 

  1.  09-08-2018 Ogłoszenie nr 1 o zbyciu składników majątku ruchomego – dokument archiwalny 

Ogłoszenie

  2. 31-08-2018 Ogłoszenie o zbyciu składników majątku- dokument archiwalny 

Ogłoszenie nr 1 o sprzedaży

Załącznik do ogłoszenia

3.  17-09-2018 Ogłoszenie nr 2 o sprzedaży składników majątku ruchomego- dokument archiwalny

Ogłoszenie nr 2 o sprzedaży

4.  25-09-2018 Ogłoszeni nr 3 o sprzedaży składników majątku- dokument archiwalny

Ogłoszenie o sprzedaży majątku

5. 03-10-2018 Ogłoszenie o wynajmie lub dzierżawie składników majątku ruchomego- dokument archiwalny

Ogłoszenie wynajem

6. Ogłoszenie o zbyciu majątku ruchomego innym jednostkom- dokument archiwalny

Ogłoszenie o zbyciu składników majątku ruchomego innym jednostkom.

7. 23-03-2021 Ogłoszenie o zbyciu majątku ruchomego innym jednostkom 

Ogłoszenie-o-zbyciu-pojazdu-2.pdf