Deklaracja

Deklaracja Dostępności Cyfrowej
strony internetowej DPS „Betania” w Lublinie

O dostępności serwisu internetowego mówimy wtedy, gdy wszyscy użytkownicy mają pełny dostęp do jego treści, mogą te treści zrozumieć, a wygodna nawigacja umożliwia logiczną i intuicyjną interakcję z serwisem.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • na stronie internetowej występują niepełne opisy alternatywne elementów nietekstowych,
 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF/JPG nie są dostępne cyfrowo w całości,
 • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej,


Dokładamy starań, aby na bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.

Data publikacji: 22-01-2018 r.   Ostatnia aktualizacja 13-03-2024 r.

 

PODSTAWY PRAWNE DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

Dom Pomocy Społecznej „ Betania” w Lublinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony https://www.betania.lublin.eu/ 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Dom Pomocy Społecznej „Betania” w Lublinie, 20-718 Lublin, al Kraśnicka 223, tel. 81 466 55 85, fax: 81 466 55 86, mail: sekretariat@betania.lublin.eu

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marta Zachariasz-Osmulska, dag@betania.lublin.eu . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Ułatwienia na stronie podmiotowej Domu Pomocy Społecznej „Betania” w Lublinie


Strony Domu Pomocy Społecznej „Betania” w Lublinie posiadają następujące ułatwienia:

 • Podwyższony kontrast (czarne tło, białe litery)
 • Kontrast negatywny
 • Skala szarości
 • Możliwość powiększenia lub pomniejszania wielkości liter na stronie
 • Jasne tło
 • Podkreślenie odnośników
 • Formularz kontaktowy

ASPEKTY DOSTĘPNOŚCI SERWISU


ASPEKT TECHNICZNY

Serwis strony informacyjnej spełnia wytyczne techniczne związane z dostępnością:

 • Język stron serwisu – prawidłowo określony w kodzie strony
 • Tytuły stron – prawidłowo wdrożone w całym serwisie; każda strona ma swój własny, unikalny tytuł, tworzony w oparciu o jeden, ustalony wzorzec
 • Konsekwentna nawigacja – spójna i logiczna w całym serwisie
 • Pułapki klawiaturowe – wykluczone
 • Nagłówki – prawidłowo wdrożone i generowane na podstawie wprowadzanych treści
 • Kontrast – wymaganie spełnione, dla osób niedowidzących używających funkcji wysokiego kontrastu przy odwróceniu kolorów
 • Powiększanie tekstu – wymaganie spełnione, dla osób niedowidzących w celu powiększania i pomniejszania czcionek zaleca się stosowanie klawiszy
 • Zgodność ze standardami – usunęliśmy prawie wszystkie błędy składniowe HTML.


ASPEKT INFORMACYJNY

Strona internetowa zawiera teksty i zdjęcia, które zostały opublikowane w serwisie od początku jego istnienia. Pracownik odpowiedzialny publikuje teksty, zdjęcia czy pliki i dba o to, by każdy mógł z tych treści skorzystać.

Informacje szczegółowe:

 • Zrozumiałość – teksty zamieszczone w serwisie powinny być napisane w miarę możliwości w jak najprostszy sposób,
 • Czytelność – pracownik odpowiedzialny stara się odpowiednio formatować teksty, w tym stosować wypunktowania, wyróżnienia itp.
 • Aplikacje mobilne – brak

Skróty klawiaturowe

ASPEKT ARCHITEKTONICZNY

Dom Pomocy Społecznej „Betania” w Lublinie znajduje się w dzielnicy Węglin Północny, przy al. Kraśnickiej 223 i składa się z dwóch połączonych ze sobą budynków. Budynki posiadają główne wejścia przy którym znajdują się podjazdy z nawierzchnią antypoślizgową i poręczami, przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Dodatkowe podjazdy zostały usytuowane z tyłu budynków przy wejściach ewakuacyjnych.

Na terenie posesji zlokalizowane są dwa wielomiejscowe parkingi.                      

Na poszczególne kondygnacje prowadzą cztery klatki schodowe z dodatkowym oświetleniem i podwójnymi poręczami oraz dwie windy osobowe. W windach stosowane są komunikaty głosowe i oznaczenia w alfabecie Braille’a. W budynkach nie ma potrzeb zastosowania pochylni i podnośników.

Korytarze wewnątrz budynku przystosowane do przemieszczania się osób niepełnosprawnych wyposażone są w dodatkowe poręcze. Pomieszczenia sanitarne i łazienki oraz pomieszczenia użytkowe są oznaczone odpowiednimi piktogramami. W obydwu budynkach znajdują się toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Wszystkie pomieszczenia dla mieszkańców (pokoje mieszkalne i sanitariaty) są wyposażone w indywidualny system przyzywowo-alarmowy.

Brama, furtki wejściowe na teren posesji oraz wejścia główne do budynków są wyposażone w systemem kontroli dostępu. Dostęp do ogrodu, ścieżki spacerowe i parking bez barier architektonicznych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

W Domu Pomocy Społecznej „Betania” w Lublinie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

Oświadczenie sporządzono dnia: 20-08-2020 r. na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 


Informacja o możliwości składania wniosków w sprawie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej i informacyjno- komunikacyjnej

Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,  każdy bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować Dom Pomocy Społecznej „Betania” w Lublinie o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.

Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić do Domu Pomocy Społecznej „Betania” w Lublinie  z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, zwanym dalej „wnioskiem o zapewnienie dostępności”

Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:

 • Dane kontaktowe wnioskodawcy,
 • Wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym,
 • Wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą,
 • Wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

Dom Pomocy Społecznej „Betania” w Lublinie, odpowie na wniosek w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe  Dom Pomocy Społecznej „Betania” w Lublinie niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, i wskazuje termin kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Wnioski o zapewnienie dostępności można składać:

drogą pocztową na adres:

Dom Pomocy Społecznej „Betania” w Lublinie

20-718 Lublin

Al. Kraśnicka 223

 • lub drogą elektroniczną na adres: sekretariat@betania.lublin.eu 
 • lub  poprzez ePUAP:  /DPS_BETANIA/SkrytkaESP/

Wniosek Pobierz